Fotogalerie  

Weiter

weitere Foto's

 

 

Hart am Wind a-Kopenhagen b-Kopenhagen c-Dragör d-Dragör
Hart am Wind Kopenhagen Kopenhagen Dragör Dragör
e-Kirche Höjerup f-Kirche Höjerup g-Stevnsklint Höjerup h-Höjerup Strandtreppe i-Leuchtfeuer Höjerup
Kirche Höjerup Kirche Höjerup Stevns Klint Höjerup Strandtreppe Leuchtfeuer Höjerup
k-Möns Klint l-Möns Klint m- gut eingepackt n-Vogelzug o-Hesnaes
Möns Klint Möns Klint gut eingepackt Vogelzug Hesnaes